Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ

Διακηρύξεις δημοκρατικότητας του Παπάγου
Ο Παπάγος είναι ενοχλημένος από το γεγονός ότι το όνομα του έχει συνδεθεί με ανώμαλες και εξωκοινοβουλευτικές λύσεις. Αφού ο ίδιος και οι σύμβουλοί του έχουν αποφασίσει να προβληθεί σαν λαϊκός και δημοκρατικός ηγέτης, θα πρέπει να διαλυθεί κάθε υπο­ψία για δικτατορικές του τάσεις. Έτσι, στην πρώτη ευκαιρία που του δίνεται, διακηρύσσει πάλι την πίστη του στους δημοκρατι­κούς θεσμούς. Με αφορμή διάβημα που του έκαναν βουλευτές της ΕΠΕΚ για να διαμαρτυρηθούν για τις συλλήψεις στελεχών και μελών του κόμματος τους από τις στρατιωτικές Αρχές στα Γιάννενα και στην Καρδίτσα, ο αρχιστράτηγος δηλώνει:
«Τα διακηρυσσόμενα περί εξωκοινοβουλευτικών και ανω­μάλων λύσεων, και μάλιστα υπό τας σημερινός συνθήκας, τα θεωρώ ότι πραγματοποιούμενα θα απετέλουν τον τάφον της Ελλάδος».

Η ΕΠΕΚ, με ανακοίνωση της, δίνει, στη δημοσιότητα τη δή­λωση αυτή του Παπάγου. Στις 22 Φεβρουαρίου, Το Βήμα, σε πρωτοσέλιδο κορυφαίο σχόλιο του, σε πλαίσιο και με τον τίτλο «Με τον ευθύν δρόμον και την λαϊκήν θέλησιν», γράφει:

«Ακόμη μίαν φορά ο στρατάρχης Παπάγος διαψεύδει κα­τά τον πλέον κατηγορηματικόν τρόπον τας αποδιδομένας εις αυτόν πολιτικάς βλέψεις, και μάλιστα βλέψεις συνδεομένας με το ενδεχόμενον παρεκκλίσεως από το Συνταγ­ματικό Πολίτευμα».
Το Βήμα χαρακτηρίζει τις δηλώσεις του Παπάγου «ένα είδος ηχηρού ραπίσματος εναντίον των εχθρών του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος» και συνεχίζει:
«Με τας δηλώσεις του αυτάς ο στρατάρχης Παπάγος ανήλθεν ακόμη υψηλότερα εις την εθνικήν συνείδησιν, ως άν­θρωπος εννοών να υπηρέτηση την χώραν του εντίμως και σοβαρώς και ως άνθρωπος άτρωτος από κάθε παράκαιρην φιλοδοξίαν ή και από προβαλλόμενον προς αυτόν πειρασμόν. Είναι στρατιώτης και προσφέρει εις την Πατρίδα υπηρεσίας στρατιωτικάς (...). Δεν αποκλείεται ίσως να κληθή κάποτε να υπηρετήση την χώραν και εις την πολιτικήν, εάν μία απόλυτη και επείγουσα ανάγκη τον καλέση. Αλλά και δι'αυτό τίθενται από τον ίδιον δύο τίμιαι προϋποθέσεις: ότι δεν θα εισέλθει εις την πολιτικήν πριν παύση να είναι στρατιωτικός, πριν δηλαδή εξέλθη από την ενεργόν υπηρεσίαν του στρατεύματος, και ότι εάν εισέλθη εις την πολιτικήν, θα το πράξει από τον ευθύν και τίμιον ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΝ ΔΡΟΜΟΝ και ΜΕ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗΝ ΘΕΛΗΣΙΝ».

Φυσικά, ούτε ο Κανελλόπουλος ούτε ο Στεφανόπουλος, μιλώ­ντας στη Θεσσαλονίκη, είχαν σκοπό ν'ανοίξουν τον δρόμο για ανώ­μαλες λύσεις. Αντίθετα, ήταν κι οι δύο προσηλωμένοι στις κοινο­βουλευτικές διαδικασίες. Ήθελαν μόνο να εκβιάσουν κυβερνητική λύση με συμμέτοχη και του ΛΕΚ και να προετοιμάσουν το έδαφος για την άνοδο στην εξουσία του νέου, υπό κατασκευή κόμματος της Δεξιάς. Στον ίδιο σκοπό, στην προετοιμασία της καθόδου του αρχιστρατήγου στην πολιτική, απέβλεπαν και οι δηλώσεις του ίδιου στους βουλευτές της ΕΠΕΚ και το αρθρίδιο του Βήματος.