Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ

Πρόσχημα για διωγμούς

Προς το παρόν η κυβέρνηση, με αφορμή την απόδραση, έχει εντεί­νει τους διωγμούς των αριστερών και των «συνοδοιπόρων». Η αντιπολίτευση την κατηγορεί ότι χρησιμοποιεί την απόδραση ως απλό πρόσχημα για διωγμούς κατά των αντιπάλων της. Η ΕΔΑ, με ανακοίνωση της, καταγγέλλει κύμα τρομοκρατίας, συλλήψεις, έρευνες και εκτοπίσεις, και χαρακτηρίζει την επικήρυξη παράνο­μο μέτρο. Αυγή, 26 Ιουλίου 1955.)

Και η ΦΔΕ, σε ανακοίνωση του πολιτικού γραφείου της, δια­πιστώνει ότι:
«...η κυβέρνησις, απωλέσασα την ψυχραιμίαν της και κυ­ρίως διά να συγκάλυψη και μετάθεση τας κυβερνητικός ευθύνας διά τας αποδράσεις, προέβη και προβαίνει κατά σπασμωδικόν τρόπον εις την λήψιν αντισυνταγματικών και εκνόμων μέτρων, όπως κατ'εξοχήν η επικήρυξις με προτροπήν τον φόνον των αποδρασάντων. Επί πλέον η κυβέρνησις, χρησιμοποιήσασα την απόδρασιν ως πρόσχημα, προβαίνει εις συλλήψεις, διώξεις, εκτοπίσεις πολιτών και ιδιαιτέρως συνδικαλιστών, τείνουσα να δημιουργήση εκ νέου κλίμα φοβίας από το οποίον η κοινή γνώμη επίστευσεν ότι η χώρα ήρχισε να απαλλάσσηται οριστικώς μετά την λήξιν του συμμοριτοπολέμου».

Στις 29 Ιουλίου, ο υφυπουργός Ασφαλείας Ε.Καλατζής, πε­ριστοιχισμένος από τους επικεφαλής των σωμάτων ασφαλείας, ανακοινώνει στους δημοσιογράφους, ως... διεθνή επιτυχία, τη σύλ­ληψη της συζύγου του Ζαχαριάδη, Ρούλας, μέλους της Κεντρικής Κπιτροπής του ΚΚΕ, που έχει έρθει επίσης κρυφά από το εξωτερικό πριν από αρκετούς μήνες:
«Η σύλληψις αύτη - έλεγε με πολύ επίσημο ύφος ο υφυ­πουργός - προστιθεμένη εις τας προγενεστέρας και συν­δυαζόμενη προς την πρόσφατον απόδρασιν στελεχών του ΚΚΕ εκ των φυλακών και την υπό των υπηρεσιών ασφα­λείας επισημαινομένην δραστηριότητα του ΚΚΕ, εν συνδυασμώ προς την αθρόαν είσοδον εις την Ελλάδα ανωτά­των και ανωτέρων στελεχών του συμμοριτισμού, ειδικώς εκπαιδευθέντων εις τας σχολάς κατασκοπίας, πιστοποιεί διά μίαν εισέτι φοράν ότι, και εν όψει των διεθνών περί συνυπάρξεως ζυμώσεων, οι σκοποί του διεθνούς κομμουνι­σμού και κατά συνέπειαν και του εν Ελλάδι τοιούτου, παραμένουσι αμετάβλητοι...».


    Την ίδια μέρα, η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι θα ανοίξουν και πάλι οι φυλακές στο ερημονήσι Γιούρα (Γυάρος), κοντά στη Σύ­ρο, και θα μεταφερθούν εκεί οι κρατούμενοι κομμουνιστές. Τα Γιούρα, όπως έχουμε γράψει, έχουν συνδεθεί με άσχημες ανα­μνήσεις των ημερών του Εμφυλίου και η επαναλειτουργία των εκεί φυλακών είναι φυσικό να προκαλέσει αντιδράσεις. Την άλ­λη μέρα, εκπρόσωποι τριών κομμάτων του Κέντρου – της ΦΔΕ, της ΕΠΕΚ και του ΔΚΕΛ-  κάνουν κοινό διάβημα διαμαρτυρίας στον υπουργό Δικαιοσύνης. Εκείνος απαντά ότι η κυβέρνηση είναι απο­φασισμένη να ανοίξει πάλι τις φυλακές Γυάρου για λόγους ασφα­λείας. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση, όπως ανακοινώνει η ίδια, κάνει και διπλωματικά διαβήματα στη σοβιετική και στη βουλγαρική κυβέρνηση και ζητά να περιορίσουν τη δράση της ηγεσίας του ΚΚΕ και να πάψουν να διευκολύνουν τα στελέχη του να μπαίνουν πα­ράνομα στην Ελλάδα.