Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ

Ο Παπάγος στη Δ. Γερμανία

Στις 30 Ιουνίου, ο Παπάγος, συνοδευόμενος από τους υπουργούς Εξωτερικών και Συντονισμού, Στ.Στεφανόπουλο και Θ.Καψά­λη, τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος Μαντζαβίνο και άλλους, φτάνει στη Βόννη για επίσημη επίσκεψη. Ανταποδίδει την επί­σκεψη του Αντενάουερ στην Αθήνα, βασική επιδίωξη όμως την ελληνικής κυβερνήσεως είναι να εφαρμοστούν οι συμφωνίες για τη συμμετοχή του γερμανικού κεφαλαίου στη βιομηχανική ανά­πτυξη της Ελλάδας. Οι συνομιλίες κρατούν έξι μέρες. Στο τελικό κοινωθέν αναφέρονται οι θέσεις των δύο χωρών στα θέματα της Άμυνας της Ευρώπης και του Βαλκανικού Συμφώνου, αλλά ιται ιδιαίτερη έμφαση στις οικονομικές συμφωνίες. (Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ο Αντενάουερ, σε ιδιαίτερη συνομιλία, στην Αθήνα, έχει πει στον Παπάγο ότι η κυβέρνηση της Δ.Γερμανίας και οι Γερμανοί επιχειρηματίες ενδιαφέρονται να διεισδύσουν, με ενδιάμεσους ορισμένες ελληνικές επιχειρήσεις, στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική.)

Αφού αναφέρεται στην ανάπτυξη των εμπορικών ανταλλαγών ανάμεσα στις δύο χώρες, το ανακοινωθέν συνεχίζει:

«Αι δύο κυβερνήσεις, εξάλλου, προέβησαν εις την εξέτασιν της οικονομικής συμφωνίας η οποία συνήφθη μεταξύ των τον παρελθόντα Νοέμβριον. Διεπίστωσαν μεθ'ικανο­ποιήσεως ότι το ζήτημα της χρηματοδοτήσεως της παραγ­γελίας, η οποία εδόξη διά την εκμετάλλευσιν των κοιτασμάτων λιγνίτου της Πτολεμαΐδος, επέτυχε μίαν λύσιν. Εκ της γερμανικής πλευράς, εξάλλου, εδηλώθη ότι η Γερμα­νία θα καταβάλη πάσαν προσπάθειαν όπως εξασφάλιση την χρηματοδότησιν της ανεγέρσεως ενός διυλιστηρίου πε­τρελαίου. Εν άλλο σχέδιον, το οποίον κατά την γνώμην των δύο κυβερνήσεων φαίνεται πραγματοποιήσιμον επί τη βά­σει της οικονομικής συμφωνίας, θα είναι η εγκατάστασις ενός εργοστασίου αζώτου...».

    Το έργο της Πτολεμαΐδας το αναλαμβάνουν οι εταιρείες Κρουπ και Μποδοσάκη, χρησιμοποιώντας γερμανικές πιστώσεις που έχει εξασφαλίσει ο Μαρκεζίνης. Για το διυλιστήριο συμφωνείται να γίνει διαγωνισμός ανάμεσα σε γερμανικούς οίκους. Το εργοστάσιο αζώτου θα το αναλάμβαναν αμέσως γερμανικές εταιρείες αν υπήρχαν έτοιμες μελέτες για την κατασκευή του.