Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2011

ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ

«Σταθμός»

Ο πρωθυπουργός, στρατάρχης Παπάγος, με δηλώσεις του χαιρε­τίζει τη συμφωνία και τη χαρακτηρίζει «σημαντικόν σταθμόν εις την ιστορίαν της νεωτέρας Ελλάδος». Αφού υποστηρίζει ότι ενι­σχύεται η υπόθεση της ειρήνης, της δημοκρατίας και της κοινής άμυνας, καταλήγει:

«.. .δεν αποκρύπτω την βαθείαν μου ικανοποίησιν ότι ταυ­τοχρόνως συνθήκαι ασφαλείας δημιουργούνται διά τον τό­πον όσον ουδέποτε άλλοτε».

Επίσης ο υπουργός Εξωτερικών Στέφανος Στεφανόπουλος, σε μακρές δηλώσεις του, ανάμεσα σε άλλα, τονίζει:

«Η υπογραφή της συμφωνίας αποτελεί γεγονός λίαν ση­μαντικόν, διότι εκλείπει πλέον πάσα αμφιβολία περί του ότι η Ελλάς περιλαμβάνεται εις τα σχέδια αμύνης και του ενδιαφέροντος του NATO, εμπεδούται δε χάρις εις την συμφωνίαν το αίσθημα της ασφαλείας. Προς τούτοις προκύ­πτουν σημαντικά ωφελήματα διά την ελληνικήν οικονομίαν, διότι μέγας αριθμός Ελλήνων τεχνικών και εργατών θα απασχοληθούν εις τα υπό εκτέλεσιν έργα».

Τον επόμενο μήνα, ο Παπάγος θα αποκαλύψει στη Βουλή ότι αυτός με επιστολή του στον Αϊζενχάουερ είχε ζητήσει να εγκα­τασταθούν οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα:

« Είμαι ευτυχής και υπερήφανος - θα πει - διότι υπεγράφη η συμφωνία περί στρατιωτικών ευκολιών, δι'ης παραχω­ρούνται βάσεις εν Ελλάδι προς τας ενόπλους δυνάμεις των ΗΠΑ. Πρέπει να σας είπω ότι ευθύς ως εξελέγη ο στρατη­γός Αϊζενχάουερ πρόεδρος των ΗΠΑ, απηύθυνα προς αυ­τόν προσωπικήν επιστολήν διά της οποίας τού εισηγούμην όπως, διά την καλυτέραν διασφάλισιν της αμύνης της Ελλά­δος και εντός των πλαισίων του άρθρου 51 του ΟΗΕ και του άρθρου 43 της Οργανώσεως του Βορειοατλαντικού Συμ­φόνου, συναφθή συμφωνία περί παραχωρήσεως βάσεων εκ μέρους της Ελλάδος προς τας Ηνωμένας Πολιτείας...».

     Η συμφωνία είναι πραγματικά σημαντικός σταθμός για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ύστερα από το δόγμα Τρούμαν (12 Μαρτίου 1947) και την ένταξη της Ελλάδας στο NATO (1952). Με τη συμφωνία θεσμοποιείται, ακόμα περισσότερο, και εμπεδώ­νεται η εξάρτηση της χώρας μας από την Ουάσιγκτον. Οι Ηνω­μένες Πολιτείες, από την πλευρά τους, ενισχύουν τις θέσεις τους στη Μεσόγειο. Πριν από μερικές μέρες, στις 26 Σεπτεμβρίου 1953, έχουν υπογράψει στρατιωτική συμφωνία με την Ισπανία του Φράνκο.