Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ

Δρακόντεια μέτρα

Η κυβέρνηση δεν περιορίζεται μόνο να κινητοποιήσει την αστυ­νομία για να πιάσει τους 26 δραπέτες, με έρευνες σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και ανακρίσεις για να εξακριβωθεί πώς έγινε η απόδραση. Προχωρεί και σε συλλήψεις και εκτοπίσεις αρι­στερών, ασχέτων με την υπόθεση, καθώς και σε δρακόντεια μέ­τρα στις φυλακές με στόχο τους πολιτικούς κρατουμένους. Στις 21 Ιουλίου, οι βουλευτές των κομμάτων του Κέντρου Στ.Αλαμανής, Ν.Ζορμπάς, Π.Τζαννετάκης, Π.Τζατζάνης, Ε.Πέτσος και Ε.Κοθρής καταθέτουν την ακόλουθη ερώτηση για τους υπουρ­γούς Δικαιοσύνης και Εξωτερικών:

«Το τελευταίον τριήμερον, εις την περιοχήν τέως Διοική­σεως Πρωτευούσης, διενεργήθησαν αθρόαι συλλήψεις και εκτοπίσεις πολιτών εν συνεχεία πολλών προηγουμένων, αι οποίαι είχον προκαλέσει τας εντόνους διαμαρτυρίας συν­δικαλιστικών οργανώσεων και πολιτικών παραγόντων της χώρας. Επίσης, κατά το αυτό διάστημα, αστυνομικά όρ­γανα, παραβαίνοντα στοιχειώδεις δικονομικός διατάξεις, διενεργούν εις ευρείαν κλίμακα έρευνας οικιών κ.λ.π. Τέ­λος, εις διαφόρους φύλακας συμβαίνουν γεγονότα γεννώντα πολλά ερωτήματα παρά τη κοινή γνώμη.

Ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί Εσωτερικών και Δικαιοσύνης:
1) Ποίοι είναι οι πραγματικοί λόγοι των τελευταίων ομα­δικών συλλήψεων, δεδομένου ότι, εφ'όσον οι συλλαμβανόμενοι εκτοπίζονται, δεν προκύπτουν δι'αυτούς στοιχεία ενοχής διά παράβασιν νόμου (...); Η απόδρασις των 27 κρα­τουμένων, η οποία εν μέρει προβάλλεται ως πρόσχημα δι'αυτάς τας ενεργείας, δύναται να δημιουργή συγκεκριμένας κρατικάς ευθύνας, αλλά εν ουδεμία περιπτώσει δι­καιολογεί λήψιν σπασμωδικών μέτρων. Τα μέτρα αυτά προκαλούν την εντύπωσιν ότι η κυβέρνησις: α) κατέχεται από το πάθος τής εφαρμογής αντιποίνων και της αρχής της συλλογικής ευθύνης, και β) εύρε την ευκαιρίαν να εντείνη εκδηλωθέντα από πριν τρομοκρατικά της μέτρα, να συ­γκάλυψη συγκεκριμένας ευθύνας και γενικώτερον να δημιουργήση ψευδείς εντυπώσεις εις τον καταγανακτισμένον εκ της αντιλαϊκής της πολιτικής ελληνικόν λαόν».
    Παρ’όλα όμως τα μέτρα και την κινητοποίηση των αστυνομι­ών δυνάμεων, τις νυχτερινές ενέδρες, τις έρευνες και τα αιφνι­διαστικά «μπλόκα» σε συνοικίες και σπίτια, κανένας από τους 26 δεv πιάνεται. Έτσι, στις 23 Ιουλίου, η κυβέρνηση φτάνει στο έσχατο μέτρο: Επικηρύσσει τους 26 σαν... ληστές. Η σχετική απόφαση του υφυπουργού Ασφαλείας Ε.Καλατζή αναφέρει:
«...ούτοι τυγχάνοντες σοβαρά κομμουνιστικά στελέχη, ηνωμένα εις ομάδα διαθέτουσαν όπλα και εργασθέντες μετά φανατισμού διά την επικράτησιν του ΚΚΕ και όντες κρατούμενοι εις τας δικαστικός φύλακας Βούρλων ως υπό­δικοι επί κατασκοπία και άλλοι ως κατάδικοι δι'άλλας εγκληματικός πράξεις, από κοινού συμφέροντος κινούμε­νοι συναπεφάσισαν και απέδρασαν ομαδικώς των φυλα­κών, διά διανοίξεως υπογείου στοάς, τας μεσημβρινός ώρας της 17.7.1955, με σκοπόν να συνεχίσουν την εγκληματικήν αντεθνικήν των δράσιν, καταστάντες ούτω λίαν επικίνδυ­νοι εις την δημοσίαν και εθνικήν ασφάλειαν».

    Η αμοιβή που ορίζει ο υφυπουργός Ασφαλείας για τον φόνο των πέντε από τους 26 που χαρακτηρίζει ανώτερα στελέχη είναι 30.000 δραχμές και για την αποτελεσματική τους κατάδειξη 15.000. Για τους άλλους, η αμοιβή κλιμακώνεται από 20.000 - 10.000 για τον φόνο τους και 10 - 5.000 για την αποτελεσματική τους κατάδειξη. Φυσικά, η κυβέρνηση και ο υφυπουργός Ασφαλείας ξέρουν πως οι 27 πολιτικοί κρατούμενοι, που δραπέτευσαν από τα Βούρ­λα, ούτε ληστές είναι, ούτε όπλα διαθέτουν. Απέδρασαν, γιατί πί­στευαν πως έτσι θα ματαιώσουν τη δίκη, που ήταν σχεδόν βέβαιο ότι, εκείνη την εποχή, αν γινόταν, θα κατέληγε σε θανατικές καταδίκες και εκτελέσεις, τουλάχιστον όσων από αυτούς είχαν έρ­θει κρυφά από το εξωτερικό, και για να ενισχύσουν τις παράνο­μες οργανώσεις του ΚΚΕ. Και τώρα κρύβονταν για να αποφύγουν τη σύλληψη.

    Ευτυχώς κανένας δεν βρέθηκε να σκοτώσει τους καταζητού­μενους, που όμως οι περισσότεροι θα πέσουν, μέσα σε δύο χρόνια, και πάλι στα χέρια της αστυνομίας και θα κλειστούν στις φυλακές. Εφτά θα κατορθώσουν να φύγουν στο εξωτερικό. Ένας, ο Γιώρ­γος Γεωργίου, θα θανατωθεί, όπως θα δούμε, ύστερα από μερικά χρόνια, στη Βόρεια Ελλάδα. Και οι Αρχές θα ανακοινώσουν ότι πυ­ροβολήθηκε και σκοτώθηκε, ενώ προσπαθούσε να περάσει παρά­νομα τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και να μπει στη Βουλγαρία.