Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ

Αγγλικά αντίποινα
Η αγγλική κυβέρνηση βρίσκει αμέσως την ευκαιρία να εκδικηθεί την ελληνική γιατί, έστω και μόνο, ανέχτηκε να ανακινηθεί το Κυ­πριακό στον ΟΗΕ. Ο Βενιζέλος έχει επιδιώξει να εκλεγεί η Ελλά­δα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πιστεύει ότι δεν θα συνα­ντήσει σοβαρές αντιδράσεις, δεδομένου ότι το Ελληνικό Ζήτημα έχει χάσει την οξύτητά του, και μάλιστα, στις 24 Νοεμβρίου, με απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής, καταργείται η Βαλκανική Επι­τροπή του ΟΗΕ. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν την υποψηφιότητα της Ελλάδας.
Παρά τις προσδοκίες του Βενιζέλου, εκδηλώνεται έντονη αντί­δραση της Σοβιετικής Ενώσεως, που υποστηρίζει την υποψηφιό­τητα της Λευκορωσίας. Ο Βισίνσκυ, με τη γνωστή βιαιότητα των λόγων του, απειλεί ακόμα και με αποχώρηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας, αν η Ελλάδα εκλεγεί μέλος του. Ταυτόχρονα, η σοβιετική και άλλες αντιπροσωπείες χωρών της Ανατολικής Ευρώ­πης, της Λατινικής Αμερικής κ.λ.π. έχουν εντείνει την εκστρατεία τους στον ΟΗΕ για να σταματήσουν οι θανατικές καταδίκες και εκτελέσεις στην Ελλάδα, να καταργηθούν τα στρατόπεδα συ­γκεντρώσεως κ.λ.π. Παρ'όλ'αυτά, η Ελλάδα έχει πολλές ελπί­δες να εκλεγεί μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, γιατί οι Ηνω­μένες Πολιτείες έχουν ακόμα μεγάλη επιρροή στη Γενική Συνέλευση και, γενικά, οι Δυτικοί διαθέτουν τη συντριπτική πλει­οψηφία. Ξαφνικά όμως εκδηλώνεται αντίθεση της αγγλικής και της γαλλικής αντιπροσωπείας εναντίον της ελληνικής υποψηφιό­τητας. Η επίσημη δικαιολογία για τη στάση αυτή των δύο συμ­μάχων μας είναι ότι, χάρη στην ύφεση κι επειδή υπάρχει από την ίδρυση του ΟΗΕ «συμφωνία κυρίων» να εκλέγεται και ένα μη μέ­λος του Συμβουλίου Ασφαλείας από το σοσιαλιστικό στρατόπε­δο, πρέπει να υποστηριχτεί η Λευκορωσία. Πραγματικά, η αγγλική κυβέρνηση, αυτή την περίοδο, συνεχίζει τις προσπάθειες των Εργατικών για τη διεθνή ύφεση, καταβάλλοντας ιδιαίτερες, προσπάθειες για να σταματήσει ο πόλεμος στην Κορέα. (Στις 27 Νοεμβρίου, έγινε συμφωνία ανακωχής και καθορίστηκε ο 38ος πα­ράλληλος ως γραμμή διαχωρισμοί) των δυνάμεων Βόρειας και Νό­τιας Κορέας.)
Φυσικά, παρά τις επίσημες δικαιολογίες, η στάση της Αγγλίας - και της Γαλλίας, που είναι αλληλεγγύη με τη Μ.Βρετανία στα θέματα τα σχετικά με τις αποικίες - συνδέεται και με την ανακί­νηση του Κυπριακού. Στην πρώτη ψηφοφορία, που γίνεται στις (1 Δεκεμβρίου, η Ελλάδα δεν συγκεντρώνει την απαραίτητη πλειοψηφία. Πολλές αντιπολιτευόμενες αλλά και κυβερνητικές εφημε­ρίδες ζητούν ν'αποσυρθεί η υποψηφιότητα της χώρας μας, γιατί προκαλεί εχθρότητες εις βάρος της Ελλάδας χωρίς κανένα ου­σιαστικό όφελος. Την άποψη αυτή υποστηρίζει και ο υπουργός Συντονισμού Γ.Καρτάλης. Ο Βενιζέλος όμως επιμένει. Στις 13 Δεκεμβρίου, σε αλλεπάλληλες ψηφοφορίες, η Ελλάδα παίρνει πλειοψηφία, αλλά δεν κατορθώνει να συγκεντρώσει τα απαιτού­μενα 2/3 των ψήφων. Ο Βενιζέλος επισκέπτεται τον Ήντεν στο Λονδίνο και τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Σουμάν στο Παρί­σι. Τελικά, στις 20 Δεκεμβρίου, η Ελλάδα συγκεντρώνει 39 ψή­φους απέναντι σε 16 της Λευκορωσίας και γίνεται μέλος του Συμ­βουλίου Ασφαλείας.