Κυριακή, 10 Ιουλίου 2011

ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ

Χάος στο Κέντρο
 
Μία από τις άμεσες συνέπειες των κυβερνητικών οικονομικών μέ­τρων είναι και οι αθρόες απολύσεις εργατών από πολλές βιομη­χανίες, ιδιαίτερα κλωστοϋφαντουργίες. Περιμένοντας να δια­μορφωθούν υψηλότερες τιμές, οι βαμβακοπαραγωγοί και οι έμποροι δεν διαθέτουν στις βιομηχανίες ικανοποιητικές ποσότη­τες μπαμπάκι, ενώ, γενικότερα, έχει δημιουργηθεί κατάσταση αναμονής. Εξάλλου, η κατάργηση από την κυβέρνηση του Ν. 2222, που προστάτευε τους εργαζομένους από τις αυθαίρετες απολύ­σεις, έχει λύσει τα χέρια των εργοδοτών.
 
Οι ανατιμήσεις και οι απολύσεις έχουν δημιουργήσει δυσαρέ­σκεια στους εργαζόμενους. Η αντιπολίτευση θέλει να αξιοποιή­σει πολιτικά τη δυσαρέσκεια αυτή για να υποσκάψει τη θέση του Συναγερμού. Ο Σοφοκλής Βενιζέλος, σε δηλώσεις του, τονίζει:
 
«Η κυβέρνησις, χαριζομένη εις τους φίλους της, κατήρ­γησε τον ψηφισθέντα παρ'ημών και καταπολεμηθέντα υπό του Ελληνικού Συναγερμού νόμον 2222, με αποτέλε­σμα να πεταχθούν εις τους δρόμους χιλιάδες εργατικών οικογενειών. Ο κ.υπουργός της Εργασίας εδήλωσεν ότι τούτο γίνεται διότι διερχόμεθα περίοδον εξυγιάνσεως. Εάν η κυβέρνησις νομίζη ότι θα επέλθη η εξυγίανσις του τόπου διά της απαθλιώσεως και της πείνης των εργαζο­μένων τάξεων, διαπράττει, μέγα σφάλμα». (Εφημερίδες, 23 Απριλίου 1953.)

Αλλά η κεντρώα αντιπολίτευση δεν είναι σε θέση να εκμεταλ­λευτεί πολιτικά τη δυσαρέσκεια των εργαζομένων, γιατί βρίσκεται η ίδια σε κατάσταση αναταραχής. Οι εκλογικές ήττες, η αρρώστια του Πλαστήρα και η τάση φυγής του Βενιζέλου έχουν δυναμώσει τις αποσυνθετικές τάσεις και τείνουν να δημιουργήσουν χάος στις γραμμές της. Με αφορμή την επιμονή του Πλαστήρα να είναι υπο­ψήφιος στην αναπληρωματική εκλογή του Ρεθύμνου ο φίλος του Σοφ.Βενιζέλου, Λύτινας, έχει δημιουργηθεί σοβαρή διάσταση ανά­μεσα στον αρχηγό της ΕΠΕΚ και το άμεσο περιβάλλον του από τη μια και τους Γ.Καρτάλη, Στ.Αλαμανή και Ν.Ασκούτση από την άλλη. Ταυτόχρονα, οι φιλικές στην ΕΠΕΚ εφημερίδες έχουν εξα­πολύσει επίθεση κατά του διευθυντή του πολιτικού γραφείου τού Πλαστήρα και γνωστού για τον φιλοαμερικανισμό του Γιάννη Μοάτσου. Ο Πλαστήρας ζητά από τα μέλη των δύο διοικητικών επι­τροπών της ΕΠΕΚ - κοινοβουλευτικής και εξωκοινοβουλευτικής - να υπογράψουν ανακοίνωση που να χαρακτηρίζει κακόβουλες τις επιθέσεις της εφημερίδας Προοδευτικός Φιλελεύθερος (προσκεί­μενης στον Καρτάλη) κατά του Μοάτσου. Την ανακοίνωση υπο­γράφουν πραγματικά οι Κ.Ρέντης, Εμ.Μπακλατζής και Σάββας Παπαπολίτης. Οι Γ.Καρτάλης, Στ.Αλαμανής και Ν.Ασκούτσης, που αρνούνται να την υπογράψουν, διαγράφονται από το κόμμα. Ο Πλαστήρας διαγράφει και τον πρώην υπουργό Πατρίκιο για τις δηλώσεις του στην Αυγή υπέρ συνεργασίας Κέντρου - Αριστεράς, (Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 1-5 Μαΐου 1953.)

Βασική αιτία για τις διαφωνίες αυτές είναι και η επιθυμία του Ν.Πλαστήρα να συγχωνευτεί η ΕΠΕΚ με το Κόμμα των Φιλελευ­θέρων. Η συγχώνευση ματαιώνεται και ο Βενιζέλος παύει μάλι­στα να εκπροσωπεί στη Βουλή και τα δύο κόμματα. Ο Πλαστή­ρας ορίζει κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΕΠΕΚ τον Σάββα Παπαπολίτη. Αυτός όμως ο διορισμός προκαλεί νέο σάλο στις γραμμές της ΕΠΕΚ και νέες αποχωρήσεις. Στις 3 Μαΐου, δημο­σιεύεται στον Τύπο κοινή δήλωση δώδεκα παραγόντων της ΕΠΕΚ, που διαχωρίζουν τη θέση τους από το κόμμα. Από τους δώδε­κα μόνο τρεις έχουν εκλεγεί βουλευτές στις εκλογές του 1952 - οι Γιώργος Γρηγορίου, Γιάννης Ζίγδης και Δ.Παπασπύρου. Οι άλλοι εννιά είναι πρώην βουλευτές ή και πρώην υπουργοί, οι Αρβανιτάκης, Βαχλιώτης, Ευριπαίος. Κερασιώτης, Λαπατσάνης, Μανέτας, Μπουρδάρας, Παπαμαντέλος και Σπαής.

Στη δήλωση τους, οι δώδεκα παράγοντες της ΕΠΕΚ κατηγο­ρούν την ηγεσία ότι κατάργησε τη δημοκρατική λειτουργία του κόμματος, αλλοίωσε την ιδεολογία του και δημιούργησε προσω­πικές καταστάσεις που κλονίζουν την εσωτερική συνοχή του. Ταυ­τόχρονα, οι δώδεκα δίνουν στη δημοσιότητα επιστολή που έχουν απευθύνει στις 30 Απριλίου στον Πλαστήρα και στην οποία υπο­στηρίζουν ότι ο διορισμός του Παπαπολίτη ως εκπροσώπου της ΕΠΕΚ στη Βουλή αλλοιώνει τον χαρακτήρα του κόμματος:

«Ο κ. Παπαπολίτης – έγραφαν - εκ της μέχρι τούδε πολι­τείας του επέδειξε χαρακτήρα εντελώς διάφορον εκείνου τον οποίον η προσωπικότης ΣΑΣ επέβαλεν εις το κόμμα, ούτως ώστε η τοιαύτη προβολή του να απειλή να μεταβάλη αυτήν ταύτην την ιδεολογικήν μορφή ν της ΕΠΕΚ (...). Ο κ.Παπαπολίτης, αφ'ης εισήλθεν εις το κόμμα, συνέδεσεν εαυτόν με την προσπάθειαν απομακρύνσεως στελεχών δεδοκιμασμένης ικανότητος και αφοσιωμένων εις αυτό, συν­δεδεμένων δε μεθ'Υμών εις κοινούς εν των παρελθόντι αγώνας, είναι εντελώς ακατάλληλος διά τον τοιούτον συντονισμόν εις τρόπον ώστε η ανάθεσις εις αυτόν του λει­τουργήματος τούτου να οδήγηση ασφαλώς εις νέαν αναταραχήν ήτις θα κλονίση την συνοχήν του κόμματος...».

Σε λίγες μέρες αποχωρεί από την ΕΠΕΚ και ο Κ. Ρέντης.