Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ

Και οι Αμερικανοί
Την έντονη αντίδρασή τους για την αντικατάσταση του Κιτριλά­κη εκδηλώνουν και οι Αμερικανοί. Εκπρόσωπος της αμερικανι­κής πρεσβείας εκφράζει κατάπληξη για την ενέργεια του Σακελλαρίου:

«Οι αρμόδιοι Αμερικανοί – λέει - θεωρούν τον αντιστράτηγον Κιτριλάκην πάντοτε ως έναν άριστον αξιωματικόν».

Ο Αμερικανός επιτετραμμένος Γιοστ επισκέπτεται την ίδια μέρα τον Πλαστήρα και του ζητεί εξηγήσεις. (Ο Πιουριφόυ λεί­πει, αυτές τις μέρες, στην Αμερική.) Για τον ίδιο λόγο, ο Γιοστ κά­νει διαβήματα στους υπουργούς Βαρβούτη, αναπληρωτή Εξωτε­ρικών, και Ρέντη, Εσωτερικών.
Η αντίθεση των Αμερικανών προς την κυβέρνηση έχει αρχίσει πια να επιβεβαιώνεται από τα πιο έγκυρα όργανα του αμερικα­νικού Τύπου. Ο Κρίστιαν Σάιανς Μόνιτορ, στην ανταπόκριση του, στην οποία αναφερθήκαμε, καταφέρεται επίσης κατά του βασι­λιά για την εχθρότητά του προς τον Παπάγο και προσθέτει:

«Διά να υποβοηθήση δε την υπονόμευσιν του κ.Παπάγου, ο βασιλεύς δυνατόν, ως λέγεται, να έχη εξασθενήσει και την ιδικήν του θέσιν, ενσπείρων σύγχυσιν και διχόνοιαν και εις το βασιλικόν στρατόπεδον. Οι παρατηρηταί θεωρούν τούτο ως επικίνδυνον διά μίαν χώραν όπου τα δημοκρατι­κά αισθήματα είναι ισχυρά και όπου ο λαός έχει εκθρονί­σει τρεις βασιλείς εις διάστημα ολιγώτερον του αιώνος.

Πολλά διακεκριμένα πρόσωπα των Αθηνών καταφέρονται κατά της βασιλίσσης Φρειδερίκης, την οποίαν χαρακτηρί­ζουν ως φιλόδοξον και την κατηγορούν ότι εξωθεί τον σύζυγόν της να διαδραματίση πλέον θετικόν πολιτικόν ρόλον. Η ζημία την οποίαν ο βασιλεύς έχει προξενήσει εις την υπόθεσίν του διά του αποκλεισμού του στρατάρχου Παπάγου καθρεπτίζεται εις την παρούσαν πολιτική κατάστασιν της χώρας. Αντί μιας ισχυράς κυβερνήσεως, οι Έλληνες κυ­βερνώνται σήμερον από μιαν κυβέρνησιν συνασπισμού, υπό τον στρατηγόν Πλαστήρα, παλαίμαχον δημοκρατικόν ηγέτην (...). Η θέσις της μοναρχίας θα καθίστατο σταθερωτέρα με έναν φιλομοναρχικόν ηγέτην». (ΤοΒήμα. 26 Ια­νουαρίου 1952.)

Οι απειλές ακόμα και για εκθρόνιση του βασιλιά είναι φανερές και, πιθανότατα, καθοδηγημένες.
Στο μεταξύ, Αμερικανοί και άλλοι παράγοντες συνεχίζουν τις προσπάθειες για συμφιλίωση του βασιλιά με τον Παπάγο. Στις Φεβρουαρίου, ο Παύλος και η Φρειδερίκη παραθέτουν φιλικό προγεύμα στον Παπάγο και στη σύζυγο του στα Ανάκτορα. Παρ'όλα αυτά, η αντίθεση συνεχίζεται.
Στις 6 Μαρτίου, δημοσιεύεται στους Τάιμς της Νέας Υόρκης άρθρο του διπλωματικού συνεργάτη τους, Λώρενς, που έχει επισκεφτεί πρόσφατα την Ελλάδα. Το άρθρο εκφράζει την αντίθεση των Αμερικανών στον βασιλιά και στην κυβέρνηση του Κέντρου. Γράφει ανάμεσα σε άλλα:

«Οι επίσημοι αμερικανικοί κύκλοι εκφράζουν διαρκώς μεγαλυτέραν ανησυχίαν από σειράν γεγονότων στην Ελλάδα, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην διάλυσιν της ενότη­τας και στην κατάπτωσι του λαού και των 10 εξαιρέτων ελ­ληνικών μεραρχιών (...). Οι φόβοι προέρχονται από τας ενεργείας μιας ομάδος ανακτορικών υπαλλήλων περί τον Παύλον και την βασίλισσαν Φρειδερίκην, οίτινες εξακο­λουθούν να εκδηλούν την αντιπάθειάν των προς τον στρατάρχην Παπάγον (...). Το όνομα του βασιλέως συνεδέθη με τινάς των τελευταίων μεταθέσεων και απομακρύνσεων ανωτέρων αξιωματικών του στρατού και των σωμάτων ασφα­λείας, οίτινες διάκεινται φιλικώς προς τον στρατάρχην (...). Το ρήγμα μεταξύ βασιλέως και του τέως αρχιστρατήγου έχει σήμερον διευρυνθεί. (Το Βήμα, 7 Μαρτίου 1952.)