Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011

ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ

Η Διάσκεψη διαλύεται

Η τριμερής διάσκεψη στο Λονδίνο, που οι εργασίες της ξανάρχι­σαν στις 6 Σεπτεμβρίου ύστερα από τριήμερη διακοπή, τελειώνει την άλλη μέρα, με ολοκληρωτική αποτυχία. Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Μακ Μίλαν ανέπτυξε το σχέδιο του για αυτοκυβέρνηση και, την άλλη μέρα, μίλησαν οι Ζορλού και Στεφανόπουλος. Ο Μακ Μί­λαν δήλωσε ότι:

«...η κυβέρνησις της A.M. θεωρεί ως αναγκαίον όπως το Ηνωμένον Βασίλειον διατήρηση την κυριαρχίαν του επί της Κύπρου, προς τον σκοπόν όπως δυνηθή να ανταποκριθή εις τας υποχρεώσεις της εις την Ανατολικήν Μεσόγειον και την Μέσην Ανατολήν (...). Δεν αποδεχόμεθα την αρχήν της αυτοδιαθέσεως ως δυναμένην να έχει παγκόσμιον εφαρμογήν. Νομίζομεν ότι πρέπει να γίνουν εξαι­ρέσεις, εν όψει γεωγραφικών, ιστορικών, στρατηγικών ή άλλων λόγων».

    Ο Ζορλού υποστήριξε ότι «είναι αδύνατον να επιχειρηθή η παροχή αυτοκυβερνήσεως πριν ή εξασφαλισθή προηγουμένως ότι οι Έλληνες θα εγκαταλείψουν την ιδέαν των και την εκστρατείαν περί αυτοδιαθέσεως». Ο Στ.Στεφανόπουλος εξέφρασε τη λύπη της ελληνικής αντιπροσωπείας

«διότι η αγγλική κυβέρνησις αρνείται ειδικώς διά τον λαόν της Κύπρου όπως η χορηγούμενη εσωτερική αυτονομία διάνοιξη την οδόν και προς την αυτοδιάθεσιν, συμφώνως με την πρακτικήν την οποίαν εφήρμοσεν ήδη η Μεγάλη Βρε­τανία επιτυχώς εις άλλους υπό εξάρτησίν της λαούς (.,.). Η ελληνική αντιπροσωπεία θα φέρη, καθ'α έχει υποχρέωσιν, τας εν λόγω προτάσεις ενώπιον της βασιλικής κυβερ­νήσεως, όπως δοθή οριστική επ'αυτών απάντησις, καίτοι γνωρίζει καλώς τας σχετικάς απόψεις τόσον αυτής, όσον και του πολιτικού κόσμου και του ελληνικού λαού».

Έτσι η τριμερής διάσκεψη «ανέστειλε» τις εργασίες της, αφού η αγγλική κυβέρνηση πέτυχε να παρουσιαστεί σαν διαιτητής ανά­μεσα στις δύο «ακραίες απόψεις», την ελληνική και την τουρκική.