Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ

Ιδρύεται η ΕΔΑ
Στις 3 Αυγούστου, ανακοινώνεται ένα ακόμα γεγονός που θα επηρεάσει τα πολιτικά πράγματα της χώρας: Η ίδρυση της Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς (ΕΔΑ). Το πρακτικό της ίδρυσης της ΕΔΑ φέρει τις υπογραφές των Ι.Πασαλίδη, ως εκπροσώπου του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδος, του Δημήτρη Μαριόλη του Δημοκρατικού Συναγερμού, του Σταμάτη Χατζήμπεη του κόμ­ματος των Αριστερών Φιλελευθέρων, του Μιχάλη Κύρκου, του Δημοκρατικού Ριζοσπαστικού Κόμματος, έχει ημερομηνία 1 Αυ­γούστου 1951 και προβλέπει:

«Κοινήν κάθοδον εις τας προσεχείς εκλογάς επί τη βάσει του προγράμματος το οποίον από κοινού έχομεν επεξερ­γασθεί και προσυπογράφει, β) Υποστήριξιν του κοινού προ­γράμματος, δι'αγώνος τόσον εντός όσον και εκτός του Κοινοβουλίου και μέχρι πέρατος τουλάχιστον της προσεχούς κοινοβουλευτικής περιόδου, γ) Η μεταξύ ημών συνεργα­σία περιβάλλεται τον τύπον της συνεργασίας κομμάτων εν πλήρει ισοτιμία, αι δε αποφάσεις θα λαμβάνωνται εν ομο­φωνία των αντιπροσώπων ημών. δ) Η διοίκησις του συνασπισμού ασκείται υπό επιτροπής αποτελουμένης εξ ενός αντιπροσώπου εξ εκάστου των συνεργαζομένων κομμά­των, εν πλήρει ισοτιμία, την δε προεδρίαν της διοικούσης επιτροπής αναθέτομεν εις τον κ. I.Πασαλίδην. ε) Προς αντιμετώπισιν των εκ του εκλογικού νόμου προκυπτουσών δυσχερειών, ο συνασπισμός θέλει προσλάβειν την μορφήν κόμματος μέχρι της διεξαγωγής των εκλογών, ανακηρύξεως των επιτυχόντων και της εκδικάσεως του κύρους των εκλογών υπό του εκλογοδικείου, μεθ'ο έκαστον των συ­μπραττόντων κομμάτων δικαιούται να ανακτήση την αυτοτέλειαν και την ανεξαρτησίαν του. Τίτλος του εμφανισθησομένου νέου κόμματος ορίζεται: Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, στ) Εις τον συνασπισμόν δύναται να προσχωρήση μεταγενεστέρως και παν άλλον δημοκρατικόν κόμ­μα, εφόσον θα απεδέχετο το κοινόν πρόγραμμα και θα ανεδέχετο τας υποχρεώσεις τας αναφερομένας εις το παρόν πρακτικόν. ζ) Το πρακτικόν τούτο δεν πρόκειται να δοθή εις την δημοσιότητα, δεσμεύει δε τα κόμματα τα μετέχο­ντα του συνασπισμού». (Το πρακτικό, από το προσωπικό αρχείο του Σταύρου Ηλιόπουλου.)
Στις 3 Αυγούστου προσχωρεί στην ΕΔΑ και η ομάδα που δια­τήρησε τον τίτλο του κόμματος του Γιάννη Σοφιανόπουλου (Ένωσις Δημοκρατικών Αριστερών, με επικεφαλής τους Ηρακλή Παπαχρήστου και Γιάννη Κοκορέλλη). Αντίθετα, το ΣΚΕΛΔ των Σβώλου - Τσιριμώκου αρνείται τελικά να προσχωρήσει στο νέο σχή­μα της Αριστεράς, γιατί φοβάται πως θα κυριαρχηθεί από το ΚΚΕ.